Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”

29/04/2019 | 10:02:00
Thực hiện Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH TRÁI CÂY TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

Thực hiện Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng hóa chất bảo quản trái cây và xâm nhập, lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

- Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành của thành phố Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo ATTP.

- Định hướng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định pháp luật về ATTP từ khâu sản xuất, sơ chế, cung ứng ra thị trường và tới tay người tiêu dùng, đảm bảo ổn định sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và chống thất thu thuế.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành của thành phố Hà Nội đạt hiệu quả cao, theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm ATTP.

- Các cơ sở kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành của thành phố Hà Nội phải chấp hành đầy đủ các quy định (có đăng ký kinh doanh, có biển hiệu nhận diện và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về lao động, nguồn gốc xuất xứ trái cây rõ ràng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật).

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án.

II. Nội dung

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp tập huấn, phổ biến, vận động thực hiện Đề án và các quy định của pháp luật và Thành phố về quản lý, kinh doanh trái cây.

2. Tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản nắm thực trạng hoạt động kinh doanh trái cây của các cửa hàng để xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ chủ cơ sở, người kinh doanh trái cây bổ sung, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, xác nhận kiến thức ATTP, xác nhận cam kết đảm bảo ATTP; cải tạo, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu quy định.

3. Đẩy mạnh công tác xác nhận kiến thức ATTP, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/cam kết đảm bảo ATTP cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây; cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đảm bảo điều kiện quy định tại Đề án (mẫu biển nhận diện tại phụ lục 02 ban hành kèm Kế hoạch này).

4. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không thực hiện đúng các quy định nêu tại Đề án; kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh trái cây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng; kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm ATTP.

5. Công khai danh sách các cửa hàng đảm bảo ATTP được cấp biển nhận diện; các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng nắm rõ, lựa chọn; đề xuất UBND Thành phố khen thưởng hoặc phê bình các đơn vị, tập thể, cá nhân về việc thực hiện Đề án.

6. Tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trái cây an toàn; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ trái cây, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng trái cây trên địa bàn trên địa bàn Thành phố.

7. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương là cơ quan chủ trì giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện Đề án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, các đơn vị liên quan tham mưu, kịp thời đề xuất UBND Thành phố các giải pháp thực hiện Đề án một cách hiệu quả; Hướng dẫn, phối hợp UBND các quận, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án (công tác thông tin, tuyên truyền; điều tra, khảo sát, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu; đào tạo, tập huấn; kiểm tra, truy xuất nguồn gốc trái cây; hướng dẫn về các trang thiết bị kinh doanh trái cây; in ấn và cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng được các yêu cầu của Đề án...).

- Thường xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định.

2. Các sở, ngành, UBND các quận, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nhiệm vụ được giao trong Đề án và biểu phụ lục 01 phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này để triển khai các nhiệm vụ:

- Xây dựng các kế hoạch có liên quan và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì; phối hợp chặt chẽ các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan trong quá trình triển khai Đề án.

- UBND các quận chủ động báo cáo, tham mưu Quận Ủy ban hành văn bản chỉ đạo (Chỉ thị hoặc Thông tri) nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn quận đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát... các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

IV. Kinh phí thực hiện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm Kế hoạch này, các Sở, ngành, UBND Quận và đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính/cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tốt Đề án.

V. Chế độ báo cáo

- Các Sở, ngành, UBND các quận và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện Đề án về Sở Công Thương trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý; báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh hoặc theo ý kiến của cơ quan thẩm quyền để Sở Công Thương tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố (gửi công văn và file mềm vào địa chỉ: phongqltm@gmail.com; điện thoại liên hệ: 024.22155572; 0979135096).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Các tin khác

Hệ thống thông tin sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc. Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@hn.check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín